รายงานผลการส่งต่อความช่วยเหลือ

จำนวนที่รับการส่งต่อ

ครัวเรือน

จำนวนที่ได้ช่วยเหลือ

ครัวเรือน

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

บาท/ครัวเรือน

ทุนที่ได้ยกระดับ